ენა მეტყველება 

სხეულის ნაწილების დასახელება სხეულის ნაწილების დასახელება ავტორი:
სიუჟეტური ბარათები სიუჟეტური ბარათები ავტორი:
მხოლობითი და მრავლობითი ფორმები მხოლობითი და მრავლობითი ფორმები ავტორი:
მოქმედებები მოქმედებები ავტორი:
ანატომიები ანატომიები ავტორი: