აღქმა 

ფერები;საგნის მთლიანობითი ამოცნობა; მარჯვენა-მარცხენა ფერები;საგნის მთლიანობითი ამოცნობა; მარჯვენა-მარცხენა ავტორი:
სმენითი აღქმა სმენითი აღქმა ავტორი:
მსგავსი საგნების დაწყვილება მსგავსი საგნების დაწყვილება ავტორი:
აღქმის მთლიანობა -რა ნაწილი აკლია აღქმის მთლიანობა -რა ნაწილი აკლია ავტორი:
კრებული კრებული ავტორი: