ასისტენტების მომზადების პროგრამა 

,,ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობის“ პროგრამი სფარგლებში 2020 წლიდან დაიწყო სსსმ მოსწავლის ინდივიდუალური ასისტენტის მომზადების პროგრამის ტრენინგი.

ტრენინგ-მოდულში  გათვალისწინებულია შემდეგი საკითხები, როგორიცაა:

  • სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის ეფექტური ჩართულობა სასწავლო პროცესში.
  • მოსწავლი სსოციალიზაციი სხელშეწყობა
  • მოსწავლის სოციალური, კომუნიკაციის და დამოუკიდებელი ცხოვრების უნარ-ჩვევების განვითარების ხელშეწყობა,
  • უსაფრთხო გარემო მოსწავლისთვის

ტრენინგ-მოდული,, სსსმმოსწავლის ინდივიდუალური ასისტენტის მომზადება“ 2020 წელს წარმატებით გაიარა 179 ინდივიდუალურმა ასისტენტმა, ხოლო 2021 წელს პროგრამამ მოიცვა ზოგადსაგანამანათლებლო სისტემაში დასაქმებული  ასისტენტები და კურსი წარმატებით დაძლია -123 ინდივიდუალრმ აასისტენტმა. კურსი გრძელდება და დასრულდება წლის ბოლოს.