მულტიდისციპლინური გუნდის ხელშეწყობა

მულტიდისიპლინური გუნდის ფუნქციას წარმოადგენს თბილისსა და რეგიონის მაშტაბით არსებული ყველა სკოლისთვის,სახელმწიფო პროფესიული დაწესებულებისთვის ასევე სკოლა-პანსიონისთვის,საჭიროების შემთხვევაში კვალიფიციური დახმარების გაწევა ინკლუზიური განათლების განვითარების პროცსში.თბილისსა და რეგიონის საჯარო ასევე კერძო სკოლების მულტი დისიპლინური გუნდის მომსახურებით უზრუნველყოფა.სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისათვის ეფეკტიანი სასწავლო სტრატეგიის შემუშავება და საგაკვეთილო პროცესში სწავლა-სწავლების ხარისხის გაუჯობესების ხელშეწყობა;პროფესიულ საგანმანათლებლო  დაწესებულებებში სპეციალური საჭიროების მქონე პირთა ჩარიცხვის პროცედურების უზრუნველყოფა.სსსმ პირთა ხარისხიანი პროფესიული განათლების ხელშეწყობა,პროფესიული ინკლუზიური განათლების პროცესის მიმდინარეობის მონიტორინგი,სსსმ პირთა სკოლის საფეხურიდან პროფესიული განათლების საფეხურზე და პროფესიული განათლების საფეხურიდან სამუშაო ადგილზე ტრანზიციის პროცესის კორდინირება;კვალიფიციური დახმარების გაწევა სკოლა-პანსიონებისთვის ინკლუზიური განათლების განხორციელების პროცესში;