ინტეგრირებული კლასების დაფინანსება

პროგრამის მიზანია ფუნქციონირება გააგძელოს საქართველოს საჯარო სკოლებში არსებულმა ინტეგრირებულმა კლასებმა.სსიპ-ქალაქ თილისის N64 სკოლამ შესაბამისი მომსახურება გაუწიოს სენსორული (სმენა)დარღვევების მქონე მოსწავლეებს ასევე აუტისტური სპეკტრის აშლილობის მქონე მოსწავლეებს.სსიპ- ქალაქ თბილისის N166,N41,N72,ქალაქ თელავის N9 საჯარო სკოლების გარემოში უზრუნველყოს მათი ფორმალური განათლება სპეციალური მეთოდოლოგიით,რომელიც ეფუძნება განათლების ეროვნულ სასწავლო გეგმას და მორგებულია კლასის მოსწავლეების შესაძლებლობებსა და საჭიროებებზე.რის შედეგადაც სპეციალური საგანამანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლებისათვის იფუნქციონირებს ინტეგრირებული კლასით მომსახურების სერვისი.ასევე მეტად მნიშვნელოვანია,მძიმე ქრონიკული დავადებების მქონე ჰოსპიტალიზირებულ ბავშვებს,რომლებსაც ხანგძლივად უწევთ სკოლის გაცდენა,სსიპ- ქალაქ თბილისის N147 საჯარო სკოლის მიერ მიეწოდოთ საგანმანათლებლო სერვისი.იმისათვის რომ არ აღმოჩდნენ განათლების მიღმა.